Regulamin

Informacje wstępne
1. Kwiaciarnia Doniczka s.c. Katarzyna Figarska-Ozga, Mirosław Ozga

ul. Poligonowa 10\26, 20-817 Lublin, NIP 7123319949, tel. 881 501 008, jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.kwiaciarniadoniczka.pl
2. Przedmiotem działalności Kwiaciarni jest sprzedaż kwiatów z doręczeniem, zwane dalej Produktami.
3. Terenem działalności Kwiaciarni jest Lublin i okolice.
4. Dostawy kwiatów realizowane są przez kurierów kwiaciarni.
5. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
6. Rejestracji i zamówień na stronie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.

Składanie zamówienia
Kwiaciarnia przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
– stronę internetową:www
.kwiaciarniadoniczka.pl
– telefon komórkowy 881 501 008
– e-mail: kontakt@kwiaciarniadoniczka.pl
– osobiście w kwiaciarni


Klient składa zamówienie wskazując termin doręczenia i Produkt, który zamierza nabyć, określając produkt, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”.
Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia Kwiaciarnia przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnię kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty wg. cennika dostaw. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Kwiaciarnia nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia
1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
2.
Zamówienia z terminem doręczenia od poniedziałku do piątku należy składać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Przyjmujemy zamówienia z dostawą na ten sam dzień, jednak zastrzegamy sobie prawo do zmiany rodzaju kwiatów.

3. Zamówienia, które mają być doręczone w sobotę lub niedzielę należy składać do godziny 10:00 w sobotę.

4.W przypadku dostawy bukietów mieszanych wyróżniamy wersje:

-małą 7-11 kwiatów z przybraniem.

-średnią 13-17 kwiatów z przybraniem.

-dużą 19-23 kwiatów z przybraniem

  1. Rozliczenia transakcji można dokonywać e-przelewem, przeprowadzane są za pośrednictwem platformy Dotpay, przelewy24. Akceptujemy również płatności przelewem tradycyjnym, oraz płatność gotówką (przy składaniu zamówienia osobiście).
  2.  Przyjęcie dostarczonych Produktów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
  3. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do Kwiaciarni, ze skutkiem doręczenia przesyłki.

Postanowienia ogólne
1. Kwiaciarnia gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób.
2. Kwiaciarnia jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
3. Kwiaciarnia przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.

Reklamacje
1. Reklamacja może być złożona telefonicznie, mailem lub osobiście w Kwiaciarni.
Tel.881 501 008

E-mail: kontakt@kwiaciarniadoniczka.pl
Siedziba: Kwiaciarnia Doniczka, ul. Poligonowa 10\26, 20-817 Lublin.
2. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia.
3.Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do Kwiaciarni. Po upływie tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana.
4.Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów o krótkim terminie przydatności.

Postanowienia końcowe
1. Dla każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
2. Kwiaciarnia – właściciel serwisu internetowego www.kwiaciarniadoniczka.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami).
3. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017.